ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.le-clair.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Le Clair bv met maatschappelijke zetel te Deinsesteenweg 27, 9770 Kruisem (hierna “Le Clair bv ” of “Wij” of “Ons”), met ondernemingsnummer BE 0727.580.568, eigenaar en beheerder van de Website. 

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van – bezoek en/of gebruik van – de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.le-clair.be (website).

Le Clair bv behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Le Clair bv is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Le Clair bv, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Le Clair bv. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van      .
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door      . 
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat Le Clair bv beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat Le Clair bv, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.le-clair.be (website). Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer.

(Cookiegebruik moet worden ingeregeld met een opt-in op de website)

Sommige Cookies zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Dienst (noodzakelijke cookies), voor andere cookies wordt uw akkoord gevraagd via het script op de website.

Le Clair bv bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt Le Clair bv gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Le Clair bv heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Le Clair bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die hier worden omschreven en toegelicht. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen Le Clair bv en de gebruiker of een dienstverlening. 

Welke gegevens verwerken we over u ?

Categorieën van persoonsgegevens: 

Le Clair bv verstrekt geen lijst van types persoonsgegevens die worden verzameld. 

(voorbeeld: identificatiegegevens,….)

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken volgende manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie. 

(voorbeeld: webformulieren, bevraging,….)

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Doeleinden:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen.
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze diensten. 
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen zoals voorkoming van witwassen van geld, bestrijding van fiscale fraude en fiscale verplichtingen.
 • Wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

(voorbeeld:  potentiële klanten, nieuwsbrief,….)

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om jou een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over producten en diensten die je bij ons hebt of die voor jou interessant kunnen zijn. In dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van je contract (inl. klachten- en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van de dienstverlening). Je opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar we blijven je natuurlijk wel informeren over een optimaal gebruik van de producten en diensten die je reeds hebt. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld, een voorstel doen voor een product of dienst dat beter past bij je behoeften. 

(voorbeeld: wettelijke opdracht, gerechtvaardigd belang, contractuele overeenkomst,…)

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegeven te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd. 

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze overeenkomst, de wettelijke bewaarperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke weten regelgeving. 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Wij delen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers. Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij onszelf. Wij zien erop toe dat zij, net als wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren. 
 • Er een wettelijke verlichting is. 
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor ons of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. 
 • Je ons daar toelating voor geeft. Indien wij op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming. Je hebt steeds een mogelijkheid tot verzet.`

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen of gerechtvaardigd belang, kan u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kan de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kan daarvoor contact opnemen met Le Clair bv via info@le-clair.be.

We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kan ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u ook contact opnemen met info@le-clair.be. Daarnaast kan u altijd ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Le Clair bv of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Le Clair bv verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Le Clair bv  verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Le Clair bv, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Le Clair bv in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

Le Clair bv beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde       inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Le Clair bv zelf of een gebruiker van de Dienst van Le Clair bv zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: info@le-clair.be. 

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer). 

4. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Le Clair bv niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Le Clair bv, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

5. Andere voorwaarden

Indien Le Clair bv enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Le Clair bv afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Le Clair bv, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn. 

(versie 30/5/2012)

WETTELIJKE INFO

Naam of handelsnaam: Le Clair BV
Deinsesteenweg 27, 9770 Kruisem (België)
Telefoon: 0472 02 44 44 en e-mailadres: info@le-clair.be
Ondernemingsnummer (KBO): 0727.580.568
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Vastgoedmakelaar – bemiddelaar Philip Le Clair met BIV-nummer 513982 (België).
BTW-identificatienummer: BE 0727.580.568
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)
verwijzing BIV-plichtenleer : https://www.biv.be/media/3/download?inline=1